برندها :

فولیکا

فولیکا مراقبت هر تار موی شما

دورو

ایمن پاکیزگی با دورو

وی کر

نوآور در عرصه سلامتی

سیو

سیو نشان از پاکیزگی دارد